sijeme na mieru hmarketing na mieru

VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PREVÁDZKOVATEĽ

Zásady ochrany osobných údajov zabezpečuje spoločnosť El Bra De, s.r.o. – IČO 36 657 352, DIČ 202 221 69 00, IČ DPH SK 202 221 69 00 podľa §4, so sídlom Hlohová 4, Chorvátsky Grob 900 25, ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou  Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

2. ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania  by  sme  našim  klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracúvať vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez vášho súhlasu, spracúvame vaše osobné údaje len na základe vami udeleného súhlasu.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné a kontaktné formuláre, objednávkové formuláre, ankety. Ide najmä o kontaktné údaje (obchodné meno, meno, priezvisko, sídlo, adresa, e-mail, telefón) a fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu). Tieto údaje sú nevyhnutné na účely poskytovania objednaných služieb.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ NÁM POSKYTNETE VY SAMI

Ak si u nás v objednávkovom procese objednáte produkty alebo služby, potrebujeme od vás povinné údaje (obchodné meno, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu pre doručenie a fakturačné údaje). Ak by sme tieto informácie nemali k dispozícii, nemohli by sme vám produkt alebo službu riadne doručiť a správne vás informovať o priebehu a potvrdení objednávky e-mailom, ktorá slúži ako potvrdenie k uzavretiu kúpnej zmluvy a akceptácií ďalších dokumentov, ako sú obchodné podmienky a reklamačný poriadok. E-mailová adresa môže slúžiť aj na odoslanie dotazníka spokojnosti po uzavretí kúpy.

Pri objednávaní produktov alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje, ktoré nám pomôžu zefektívniť samotný predaj a vzájomnú spoluprácu.
Všetky tieto povinné aj nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Nami spracúvané vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany vašich osobných údajov. Tretími osobami môžu byť dopravcovia (kuriéri) alebo poskytovatelia online služieb Google a Facebook.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME AUTOMATICKY

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napríklad IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach.

Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnej osobe.

MOBILNÉ ZARIADENIA

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu alebo tabletu, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

COOKIES

Automaticky spracovávame aj súbory cookies.

3. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Účely spracovania osobných údajov sú nasledovné:

 • poskytovanie služieb (informácie pri komplexnom zabezpečení služieb a poradenstva)
 • nákup produktov a služieb (informácie na vybavenie a doručenie objednávky)
 • starostlivosť o zákazníkov (informácie pri riešení dotazov, problémov či sťažností)
 • zákaznícky účet (užitočné informácie pre zabezpečenie vyššieho komfortu zákazníka)
 • plnenie zmluvy (informácie potrebné pri zmluvnom vzťahu)
 • uplatnenie práv a právnych nárokov (informácie pre účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a pre ďalšie závažné dôvody)
 • marketingové účely (zasielanie e-mailových noviniek a informácií)

  4. PLNENIE A UZAVRETIE ZMLUVY

  Vaše osobné údaje alebo fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Pre tieto účely od vás vyžadujeme:

  • Osobné údaje – meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefón
  • Fakturačné údaje – obchodné meno, fakturačné údaje, miesto podnikania alebo sídlo, e-mail, telefón a meno zodpovednej osoby
  • Údaje pre doručenie – presnú adresu pre doručenie produktu alebo služby

  5. NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

  Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné
  a nevyhnutné opatrenia nielen technického, ale aj kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

  Vaše osobné údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

  V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

  Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb alebo pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napríklad u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

  Údaje získané prostredníctvom zákazníckeho účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. 

  ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie.

  PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

  Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
  • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

  Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: info@ihriskovo.sk alebo priamo na adresu sídla prevádzkovateľa.

  Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

  PODANIE SŤAŽNOSTI

  Ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak tieto problémy budete riešiť najprv s nami, a to osobne, telefonicky, e-mailom alebo využijete kontaktný formulár na našej stránke www.ihriskovo.sk.

  6. ZODPOVEDNÁ OSOBA

  Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je fyzická osoba Tibor Kmec, konateľ spoločnosti El Bra De, s.r.o. – IČO 36 657 352, DIČ 202 221 69 00, IČ DPH SK 202 221 69 00 podľa §4, so sídlom Hlohová 4, Chorvátsky Grob 900 25.

  Ako zodpovedná osoba za spracovanie vašich osobných údajov budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

  kontaktný formulár

  9 + 7 =

                 

                 

  0