VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti El Bra De, s.r.o. – prevádzkovateľa eShopu Ihriskovo.sk

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú právne vzťahy v súvislosti s realizáciou dodávok a montáže herných prvkov pre detské ihriská. V týchto vzťahoch zmluvných strán kúpnej zmluvy vystupujú na jednej strane spoločnosť El Bra De, s.r.o. – IČO 36 657 352, DIČ 202 221 69 00, IČ DPH SK 202 221 69 00 podľa §4, so sídlom Hlohová 4, Chorvátsky Grob 900 25, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 41628/B ako PREDÁVAJÚCI a na druhej strane KUPUJÚCI – právnická alebo fyzická osoba. Viac informácií o predajnej a servisnej činnosti eShopu Ihriskovo.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť El Bra De, s.r.o. sú dostupné na stránke www.ihriskovo.sk v sekcii O nás.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV:

KUPUJÚCI

 • je právnická alebo fyzická osoba (obec, mesto, škola a školské zariadenie, súkromná škola a školské zariadenie, občianske združenie, podnikateľ alebo aj súkromná osoba – spotrebiteľ).

OBEC

 • je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

MESTO

 • je obec vyhlásená NR SR za mesto.

ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE

 • kde patria základné, stredné a spojené školy, sú orgánmi verejnej moci v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu, ktorú im zveruje zákon.

OSTATNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

 • ako sú materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, majú len práva a povinnosti právnických osôb, vo vzťahu ku ktorým sa verejná moc vykonáva.

SÚKROMNÁ ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE

 • kde je zriaďovateľom fyzická alebo právnická osoba.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

 • je podľa zákona č. 83/1990 Z.z. organizácia združených občanov, ktorá je právnickou osobou.

PODNIKATEĽ

 • je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcim tvrdením v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

SPOTREBITEĽOM

 • je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka – Zákon č. 40/1964 Zb., ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a osobitné dokumenty – „Spôsob dopravy”, „Spôsob platby“ a „Reklamačný poriadok“. V rámci tohto potvrdenia kupujúci súhlasí s podmienkami objednávaného tovaru a služieb, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje kúpnej zmluvy dostane kupujúci v prílohe e-mailu alebo si ju bude môcť stiahnuť vo svojom Zákazníckom účte. Kupujúci s týmto postupom súhlasí. Uvedené prílohy sú kupujúcemu zaslané na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uvedie pri objednávke, prípadne sú dostupné po prihlásení do Zákazníckeho účtu. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme nás kontaktujte prostredníctvom Kontaktného formulára alebo e-mailom na obchod@ihriskovo.sk.

2. KÚPNA ZMLUVA

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Ak je kupujúci obec, mesto, škola alebo školské a školské zariadenie, súkromná škola a školské zariadenie, občianske združenie alebo podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Ak je kupujúcim súkromná osoba – spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. V informačnom e-maile kupujúci nájde prílohu s VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod 6. Objednávanie.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú dostupné na eShope www.ihriskovo.sk.

DODANIE PREDMETU KÚPY

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar alebo službu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť k nej vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar alebo službu prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru alebo službe, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar alebo službu a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru alebo službe v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar alebo službu kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom alebo službou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá ho kupujúcemu tak, že tovar odovzdá dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar vtedy, keď mu ho odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a vzhľade.

Ak nie je dohodnuté, ako má byť tovar zabalený, predávajúci ho zabalí podľa zvyklostí alebo spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 3 000 €, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

PRAVIDLÁ PRI PREDOBJEDNÁVKE

V prípade predobjednávky tovaru kupujúcim je cena takéhoto tovaru predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže líšiť. O zmene ceny bude predávajúci kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru. Prípadný rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou a kúpnou cenou bude predávajúcim vrátený, alebo kupujúcim doplatený pred doručením tovaru, pokiaľ sa kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. Predávajúci si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (obvykle 14 dní) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak predávajúci nebude môcť rozumne požadovať, aby bola predobjednávka viazaná, má predávajúci právo predobjednávku zrušiť, a zároveň o tom informovať kupujúceho.

3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

Ochrana a spracovanie osobných údajov kupujúceho sú uvedené na stránke www.ihriskovo.sk v päte stránky s názvom Všeobecné zásady ochrany osobných údajov – GDPR.

4. PREVÁDZKOVÁ DOBA

Objednávky cez online obchod (eShop) sa vybavujú v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 alebo vo vyhradený čas, o ktorom predávajúci informuje kupujúceho na eShope alebo stránkach sociálnych sietí. Čas vybavenia objednávok sa môže meniť.

V prípade výpadku objednávkového systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby. O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na stránke www.ihriskovo.sk alebo na stránkach sociálnych sietí.

5. CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V online eShope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, to znamená vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. Netýka sa to poplatkov za dopravné, poštovné a balné, ktoré sú uvádzané až v rámci nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že ak si objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného objednávkového systému predávajúceho, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci bude o tejto skutočnosti informovať kupujúceho.

Predávajúci upozorňuje, že objednávkový systém uvádza aj pri tovare s chybnou cenou automaticky informáciu, že ide o zlacnený tovar alebo tovar vo výpredaji. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo obmedzené obdobie. Pôvodná cena znamená cenu tovaru alebo služby, za ktorú predmetný tovar alebo službu predávajúci predáva.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobných metód a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný.

Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového kódu alebo iného benefitu v rozpore s jeho podmienkami.

6. OBJEDNÁVANIE

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru alebo služby. Kupujúci má pred vykonaním objednávky možnosť oboznámiť sa so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:


7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM

– obcou, mestom, školou a školským zariadením, súkromnou školou a školským zariadením, občianskym združením alebo podnikateľom

Kupujúcemu môže byť zo strany predávajúceho umožnené od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to v lehote 14 dní. V prípade, že je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 3 000 € vrátane, nie je takéto odstúpenie od zmluvy možné. Ak bude umožnené kupujúcemu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní, potom kupujúci berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru alebo služby.

Kupujúcemu môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru alebo služby. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz (ďalej len OP) za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Všeobecných zásad ochrany osobných údajov (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. – Zákon o GDPR).

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo u predávajúceho, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu – štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM

– v prípade chyby ceny tovaru

Mimo prípadov stanovených zákonom je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, a to tak, že predávajúci kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM

– spotrebiteľom

Podľa ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom eShopu vyzdvihol osobne u predávajúceho alebo na dohodnutom mieste.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu TU.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

El Bra De, s.r.o.
Hlohová 4
900 25  Chorvátsky Grob

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu obchod@ihriskovo.sk, oznámiť telefonicky na číslo 0918 511 654 alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je dostupný na stránke www.ihriskovo.sk.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom,
že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre
jedného spotrebiteľa,

c) vykonanie opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých
predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy
predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovar vopred neobjednal,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) platba v hotovosti do 5 000 € pri prevzatí tovaru na dohodnutom výdajnom mieste
b) platba vopred bankovým prevodom
c) platba na dobierku v hotovosti pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
d) platba na dobierku prostredníctvom platobného terminálu pri doručení tovaru (platbu platobnou kartou preberá od zákazníka prepravca)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia. O ďalšom spôsobe platby, ktoré nie sú uvedené vyššie, bude predávajúci informovať na stránke www.ihriskovo.sk alebo na stránkach sociálnych sietí a rovnako budú pridané aj do VOP.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Všetky ponúkané spôsoby platby a ich aktuálne podmienky sú dostupné TU.

9. DODACIE PODMIENKY

SPÔSOBY DOPRAVY (DODANIA)

Predávajúci sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber
 • zasielanie prepravnou službou (kuriérom)

Uvedené spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku objednávkového systému, predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny sú dostupné TU.

OSTATNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný, aby bezprostredne pri dodaní skontroloval spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napríklad neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu obchod@ihriskovo.sk a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo prepravnou spoločnosťou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

10. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Reklamačný poriadok je dostupný TU.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr, ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou predávajúceho je info@ihriskovo.sk. Rovnako odporúčame kontaktovanie prostredníctvom Kontaktného formulára, ktorý je dostupný na stránke www.ihriskovo.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 18.8.2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnyVrátiť sa do eShopu