REKLAMAČNÝ PORIADOK

pre zákazníkov eShopu Ihriskovo.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť El Bra De, s.r.o.
(ďalej len „Reklamačný poriadok“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.

Spoločnosť El Bra De, s.r.o. – IČO 36 657 352, DIČ 202 221 69 00, IČ DPH SK 202 221 69 00 podľa §4, so sídlom Hlohová 4, Chorvátsky Grob 900 25, prevádzka El Bra De, s.r.o., Polus Towers, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, 18. poschodie, kancelária č. 1804, (ďalej len predávajúci) týmto Reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len kupujúci) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len reklamácia), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2.

Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník), Zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3.

Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa dostupný na internetovej stránke www.ihriskovo.sk. Uzavretím kúpnej zmluvy v eShope predávajúceho, sa stáva tento Reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi kupujúcim
a predávajúcim. V prípade rozporu medzi Obchodnými podmienkami predávajúceho a týmto Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

 

2.1.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

2.2.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v tomto záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

2.3. 

Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ, než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr
do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.4.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

2.5.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.6.

Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal a tiež čo dostal z darovacej zmluvy ako závislej zmluvy od kúpnej zmluvy.

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

 

3.1. 

Kupujúci si uplatňuje právo na opravu u predávajúceho. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len záručný servis), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise
(§ 625 Občianskeho zákonníka).

3.2.

Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje u predávajúceho.

3.3.

Predávajúci alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie okrem iného aj stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy. V prípade, že sa kupujúci informuje na spôsob vybavenia reklamácie:
a) pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je predávajúci oprávnený informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie
b) po uplynutí 30 dňovej lehoty, je predávajúci povinný informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie aj dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas
V súlade s prozákazníckym prístupom predávajúci vždy poskytne kupujúcemu potrebnú súčinnosť k tomu, aby jeho reklamácia vybavovaná
u predávajúceho alebo záručným servisom, bola vybavená k spokojnosti kupujúceho riadne a včas.

3.5.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Ako doplnkové oznámenie
k písomnému dokladu môže predávajúci zaslať kupujúcemu e-mail alebo SMS správu obsahujúcu informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

3.6.

Pokiaľ kupujúcemu vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar bez ohľadu na spôsob vybavenia reklamácie od predávajúceho alebo ho predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní tovar od predávajúceho na dohodnutom mieste prevziať alebo kupujúci je povinný dať písomný súhlas na ekologickú likvidáciu reklamovaného tovaru. Týmto súhlasom sa kupujúci zbavuje povinnosti prevzatia reklamovaného tovaru, a to na náklady predávajúceho.

3.7.

Pokiaľ kupujúci neprevezme v súlade s ustanovením bodu 3.6. tohto článku tovar ani do 30 dní odo dňa, v ktorý mu povinnosť prevziať tovar vznikla alebo nedá písomný súhlas na ekologickú likvidáciu odo dňa doručenia výzvy na prevzatie tovaru, považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení a vzťahy predávajúceho a kupujúceho týkajúce sa predmetného tovaru sa spravujú uvedenými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatných platných právnych predpisov, kde predávajúci vystupuje v pozícii opatrovateľa a kupujúci v pozícii uložiteľa.

3.8.

V prípade, že kupujúci neprevezme tovar v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať za uloženie tovaru paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1,00 € za každý, aj začatý deň uloženia.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

 

Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady u predávajúceho je kupujúci povinný:

a) predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v eShope Ihriskovo.sk
b) zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou a podobne),
c) predložiť originál záručného listu (ak je k dispozícii) v prípade, že si kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom,
d) odovzdať predávajúcemu tovar v prípade uplatnenia reklamácie,
e) poskytnúť súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu predávajúcemu.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 

5.1.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.3.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za nevadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.5.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.6.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.7.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.8.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.9.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

5.10.

Ak sú s tovarom poskytované darčeky (vrátane tovaru dodaného v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie kupujúcemu prezentované ako darček k tovaru, ktorý kupujúci môže vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu), kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU PODĽA PRÍSNEJŠÍCH ZÁSAD

 

6.1.

Predávajúci a kupujúci môžu dohodnúť zodpovednosť predávajúceho za vady predaného tovaru podľa prísnejších zásad, než ustanovuje zákon (§ 502 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

6.2.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu 14 dní od dátumu nákupu tovaru na odskúšanie jeho funkčnosti (len jednorazové odskúšanie, nie intenzívne používanie počas 14 dní) a navrhuje uzavretie dohody o prísnejšej zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru podľa prísnejších zásad.

6.3.

Ak kupujúci zistí, že tovar je nefunkčný a z toho dôvodu do 14 dní od dátumu nákupu uplatní reklamáciu, predávajúci mu nad rámec zákona poskytuje právo na okamžitú výmenu tovaru alebo okamžité odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj v prípadoch, keď podľa zákona by mal len právo na opravu alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.4.

Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru podľa prísnejších zásad tak, ako je uvedené v bode 6.3. tohto článku za súčasného splnenia týchto podmienok:
a) kupujúci uplatní reklamáciu do 14 dní od dátumu nákupu z dôvodu nefunkčnosti tovaru,
b) kupujúci predloží doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukáže, že tovar bol kúpený u predávajúceho
c) tovar nejaví známky používania,
d) tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou a podobne)

6.5.

Predávajúci zodpovedá za mechanické poškodenie (napríklad škrabance, preliačeniny) predaného tovaru.

6.6.

Je výlučne na kupujúcom, či využije práva, ktoré mu predávajúci poskytuje v článku 6. tohto Reklamačného poriadku. Ak kupujúci uplatní reklamáciu podľa bodu 6.3., má sa za to, že došlo k dohode predávajúceho s kupujúcim podľa § 502 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

6.7.

Ak kupujúci nesplnil podmienky reklamácie podľa prísnejších zásad, jeho reklamácia bude zo strany predávajúceho vybavená v súlade s článkom 6 tohto Reklamačného poriadku a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby jeho zákonné práva neboli dotknuté.

6.8.

Predávajúci je povinný na žiadosť kupujúceho poskytnúť záruku písomnou formou (t.j. vydať a potvrdiť záručný list), ak na tento účel nepostačuje doklad o kúpe tovaru (§ 620 ods. 4 Občianskeho zákonníka). Ak kupujúci z dôvodu ponechania si možnosti využitia článku 6. tohto Reklamačného poriadku nepožiadal o poskytnutie záruky písomnou formou (t.j. o potvrdenie záručného listu) v deň nákupu, ani počas 14 dní odo dňa nákupu, predávajúci mu na jeho žiadosť vydá a potvrdí záručný list kedykoľvek neskôr po predložení dokladu o kúpe, prípadne preukázaní, že tovar bol kúpený u predávajúceho spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti.

7. POZÁRUČNÉ OPRAVY

 

Predávajúci je oprávnený sprostredkovať kupujúcemu pozáručný servis prostredníctvom, a to v lehotách, spôsobom a v cenách určených predávajúcim pre kupujúceho. Predávajúci informuje kupujúceho bez zbytočného odkladu po obdržaní týchto informácií od partnera záručného servisu.

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

 

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva SR); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

Tento Reklamačný poriadok nadobudol platnosť dňa 18.8.2020.

kontaktný formulár

                 

                 

  0
   0
   Váš košík
   Váš košík je prázdnyVrátiť sa do eShopu